Scanned-at-5-11-2013-9-54-AM-299x320

پزشکان و داروشناسان بزرگ (قسمت چهارم)

بزرگ ترین دانشنامه ی پزشکی را که نوشت ؟

محمد پسر زکریای رازی دانشنامه ی الحاوی فی الطب ( همه چیز درباره ی پزشکی ) را نوشت که چکیده ی دانش پزشکان یونانی ، ایرانی و هندی با ذکر نام هر پزشک است . رازی یک یک بیماری ها را معرفی می کند و می گوید که هر پزشک چه درمانی برای آن پیشنهاد کرده و تجربه های پزشکی خود را نیز آورده است . این کتاب پس از ترجمه به زبان لاتین ، کتاب مرجع پزشکان اروپایی شد .

بزرگ ترین دانش نامه

بزرگ ترین دانش نامه

رازی چه نوآوری هایی در پزشکی داشت ؟

بزرگ ترین دانش نامه

بزرگ ترین دانش نامه

رازی رساله ای درباره ی آبله و سرخک نوشت و تفاوت های این دو بیماری را به دقت بیان کرد . ترجمه ی لاتینی این رساله بیش از چهل بار در اروپا به چاپ رسید . رازی خدمت کارورزی را برای دانشجویان پزشکی سازمان داد : هر بیمار نخست به دست شاگردان شاگردان رازی معاینه می شد و اگر آنها در تشخیص و درمان ناتوان بودند به شاگردان رازی و اگر نیاز بود به خود رازی مراجعه می کردند . این شیوه ی آموزش در بیمارستان های امروزی هم رعایت می شود .

 تصویر خیالی از رازی در شیشه ی رنگی پنجره ی نمازخانه ی دانشگاه پرینستون در آمریکا

بزرگ ترین دانش نامه

بزرگ ترین دانش نامه

نخستین کتاب درسی پزشکی به زبان فارسی را که نوشت ؟

بزرگ ترین دانش نامه

بزرگ ترین دانش نامه

اخوینی بخاری نزد یکی از شاگردان رازی پزشکی آموخت . او پس از سی سال تجربه ی پزشکی کتاب هدایه المتعلمین فی الطب ( راهنمای دانشجویان پزشکی ) را نوشت . این اثر کهن ترین کتاب علمی به زبان فارسی به شمار می آید که به دست ما رسیده است . این کتاب به دلیل ساختار ساده و متن روان تا صدها سال کتاب درسی دانشجویان پزشکی ایران بود . اخوینی پزشکی تجربه گرا بود و پیش از آن که درمانی را به نقل از پزشکی دیگر در کتابش بیاورد ، خود به آزمایش آن می پرداخت .

 رازی ( ۲۵۱ – ۳۱۳ ق / ۸۶۵ – ۹۲۵ م ) بسیار کتاب می خواند و شب ها در نور اندک چراغ  نیز مطالعه می کرد این کار به چشم او آسیب رساند .

                                                         ۱۰۱ پرسش و پاسخ درباره ی پزشکان و داروشناسان بزرگ

منبع : نوجوان ها  nojavanha.com

پیشنهاد کتابخانه کودک
نظرات

پاسخ دهید